Politica de Confidentialitate

EVENTIT SOLUTIONS S.R.L., denumita generic in cele ce urmeaza si https://fabulousbaskets.ro, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului https://fabulousbaskets.ro respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci când utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica prezenta Politica de Confidentialitate. Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta întreaga întelegere (contractul) dintre parti.

EVENTIT SOLUTIONS S.R.L. îsi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului https://fabulousbaskets.ro, precum si Politica de Confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabil?. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat si le respectati.

Termenii si conditiile prezentate, sunt valabile si se aplica pentru toate website-urile pentru care Eventit Solutions S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Acest website (asa cum exista ele în prezent, sau vor fi ulterior implementate) https://fabulousbaskets.ro,  va fi denumite generic, în mod individual în cele ce urmeaza.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin, includ femininul, si cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.

S.C. Eventit Solutions SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, Calea Ferentari, nr.72, România, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14048/2012, cod unic de înregistrare  RO30961648,  în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.fabulousbaskets.ro, precum si în calitate de operator, respecta dreptul la viata privata a persoanelor si ofera o protectie adecvata datelor cu caracter personal ale acestora.
 
     În cadrul raporturilor cu terte persoane, S.C. Eventit Solutions S.R.L pune la dispozitia celor interesati, urmatoarele date de contact: 
  •  Sediul Social este situat in Bucuresti, sector 5, Calea Ferentari, nr.72, România;
  •  Responsabilul cu prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal: Loredana Huiban -   contact@fabulousbaskets.ro - 0724288869;
  •  Telefon: 0724288869;
  •  E-mail: contact@fabulousbaskets.ro
 

Definitii conform art.4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016
Date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Restrictionarea prelucrarii - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoana împuternicita de operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terta - o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decât persoana vizata operatorul, persoana împuternicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate si prelucreze date cu caracter personal;

Consimtamânt al persoanei vizate - orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Informatiile/datele pe care le prelucram atunci când faceti cumparaturi pe site-ul www.fabulousbaskets.ro

Nume, prenume, e-mail, IP, numar de telefon si adresa de livrare.

Informatii pe care le vor prelucra persoane împuternicite de operator in scopul achizitionarii produselor de pe site-ul www.fabulousbaskets.ro

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare si informatii bancare in scopul efectuarii platilor.

Nu vom pune la dispozitia unor terti datele personale sau de contact ale utilizatorilor fara acordul expres al acestora. Singurele împrejurari in care vom fi obligati sa facem acest lucru va fi la cererea instantelor judecatoresti, politiei, parchetului sau altor organe de urmarire judiciara.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate în platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizorii de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, catre institutiile abilitate.

Prin continuarea tranzactiei prin intermediul site-ului www.fabulousbaskets.ro: va exprimati expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidenta informatizat de catre Eventit Solutions SRL

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Potrivit art. 5 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, datele personale sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata ("legalitate, echitate si transparenta");

b) colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori în scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitari legate de scop");

c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

d) exacte si, în cazul în care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intârziere ("exactitate");

e) pastrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în masura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute în prezentul regulament în vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare");

f)prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare ("integritate si confidentialitate").

LEGALITATEA PRELUCRARII

Conform art. 6, alin 1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, prelucrarea datelor este legala numai daca si în masura în care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului în care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplica în cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice în îndeplinirea atributiilor lor.


Temeiul legal al prelucrarii datelor personale efectuate de catre S.C. Eventit Solutions S.R.L:
 

Articolul 26 din Constitutia Romaniei, republicata;
 

Legea 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata si cu completarile ulterioare;

Legea 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedura Civila, republicata;

Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.: Av.Pop. nr. 52/2002 si Decizii ale ANSPDCP).

Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu mentiunea ca acesta intra în vigoare de la data de 25.05.2018.

 

SCOPURILE COLECTARII SI PRELUCRARII DATELOR PERSONALE VOR FI URMATOARELE:

Administrarea, îmbunatatirea si desfasurarea activitatii site-ului www.fabulousbaskets.ro

Facturarea produselor si serviciilor comandate de catre dumneavoastra;

Livrarea coletelor;

Activitati comerciale de vanzari online pe site-ul www.fabulousbaskets.ro care includ administrarea conturilor clientilor, realizarea statisticilor, monitorizarea vanzarilor si a comportamentului consumatorului;

Activitati de post vanzari care cuprind relatii cu clientii, evaluari ale produselor si serviciilor, oferte, înlocuiri de produse, retururi.

 

La datele dumneavoastra vor avea acces, dupa caz, niciodata mai mult decât este necesar: institutii bancare, firma de curierat Fan Courier, programul de facturare: SmartBill, Google Adwords, Google Analytics.

DURATA STOCARII DATELOR

Datele personale sunt prelucrate si stocate pana la indeplinirea scopului in care au fost prelucrate.

Datele dumneavoastra vor fi sterse in termen de 3 ani de la incetarea relatiilor cu noi.

Daca legea impune un termen de pastrare a datelor dvs. (de ex. in cazul facturarii termenul prevazut este de 5 ani), datele vor fi pastrate pana la expirarea acelui termen.

Daca ne solicitati stergerea datelor, in  acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de stergere, vom proceda la stergerea datelor, cu exceptia situatiilor in care suntem obligati sa le pastram.

MODUL ÎN CARE POT FI MODIFICATE DATELE

Datele personale pe care le stocam pot fi modificate si/sau sterse trimitand un email la contact@fabulousbaskets.ro

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC Eventit Solutions SRL si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: partenerii contractuali, imputerniciti, procesatori de plati sau firme de curierat.

Datele personale nu sunt transferate în tari din afara UE sau SEE, sau catre organizatii internationale.

Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Potrivit legii 677/200, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art. 12);
  • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
  • Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
  • Dreptul de opozitie (art. 15);
  • Dreptul de a nu fi supus undei decizii individuale (art. 17);
  • Dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform GDPR, persoanelor vizate le revin noi drepturi cu privire la prelucrarea si confidentialitatea datelor personale:

Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele, existenta dreptului de a rectifica sau sterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plangere în fata unei autoritati de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare - Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare (art. 16);

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara întarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizata isii retrage consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea, persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara în care se afla sau pentru ca nu doreste sa participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale (art. 17);

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri: exactitatea datelor este contestata, prelucrarea este ilegala, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizata s-a opus prelucrarii din cauza situatiei particulare în care se afla (art. 18);

Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);

Dreptul la opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situtita particulara in care se afla, prelucrarii în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului în care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta. De asemenea, persoana vizata are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri, în masura în care este legata de marketingul direct respectiv (art. 21);

FORMULAREA PLÂNGERILOR
Pentru a va apara drepturile care va sunt conferite prin lege referitoare la protectia datelor personale, conform legislatiei în vigoare, înainte de a va adresa ANSDCP, veti depune o plângere catre operatorul S.C. Eventit Soltions SRL, la adresa Calea Ferentari, nr.72, Sector 5, Bucuresti, sau prin email la fabulousbaskets.ro care va fi solutionata în cel mult 30 de zile de la data depunerii/trimiterii.

ACCESUL MINORILOR
Continutul site-urilor si materialelor detinute de SC EVENTIT SOLUTIONS SRL nu este destinat minorilor, dar continutul sau nu este vatamator pentru acestia. Nu colectam informatii si date ale minorilor sub 16 ani.

MASURI DE SECURITATE
Securitatea datelor cu caracter personal este importanta pentru noi. Pastram masuri adecvate de precautie de ordin administrativ, tehnic si fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, utilizarii si tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastra.

SC EVENTIT SOLUTIONS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

 

COLECTAREA AUTOMATA DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL


In unele cazuri, este posibil ca SC Eventit Solutions SRL sa colecteze informatii cu caracter non-personal despre utilizatori/clienti. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost facute conexiunea la SITE, precum si adresa IP de la care se acceseaza site-ul.

In timpul vizionarii site-ului, societatea va putea stoca anumite informatii ale Utilizatorilor/clientilor. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajuta societatea sa construiasca un site sau publicitate care sa raspunda cat mai bine intereselor si preferintelor utilizatorilor/clientilor.

Definitie Cookie-uri

Cookie-urile sunt definite ca date IT, incluzand fara limitare fisiere text, stocate pe terminalul utilizatorului in scopul utilizarii paginii web. Aceste fisiere ajuta la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, asa incat sa fie adaptat preferintelor utilizatorului.Cookie-urile includ de obicei numele paginii web de provenienta, data stocarii pe terminal si un numar unic.

Utilizarea Cookie-urilor

Adaptarea continutului paginilor web la preferintele utilizatorului se face cu ajutorul cookie-urilo, la fel ca si la optimizarea utlilizarii paginilor web de pe Broxo.ro. In alta ordine de idei, cookie-urile ajuta la realizarea unor statistici anonime agregate care devine relevanta pentru intelegerea felului in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri sunt folosite cel mai frecvent?

fabulousbaskets.ro foloseste doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele fixe reprezinta fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei.Cat despre fisierele fixe, acestea raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web,inclusiv fara limitari utlizatorii paginii web, sunt descrisi in Politica de Confidentialitate respectiva. Cookie-urile pe care le folosim sunt cele de la Facebook si Pinterest.

Contin Cookie-urile date personale?

fabulousbaskets.ro colecteaza date personale prin intermediul Cookie-urilor doar in scopul facilitarii anumitor functionalitati pentru utilizator. Datele respective sunt criptate in asa fel incat este imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 Despre Stergerea Cookie-urilor

De regula, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web asigura salvarea in mod implicit a Cookie-urilor pe terminal. Setarile respective pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web folosit sau pentru ca utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Zona de setari a browser-ului web cointine informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor. Anumite functionalitati ale aplicatiei pot fi afectate de limitarea folosirii Cookie-urilor.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti termeni de confidentialitate, nu ezitati sa ne contactati prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email fabulousbaskets.ro

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Fabulous Baskets are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia comenzii lor de pe FabulousBaskets.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului, emiterea facturilor fiscale.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

 

FabulousBaskets.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Fabulousbaskets.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.


Cosuri cadou Cosuri bicicleta Cosuri picnic Cosuri traditionale Cosuri speciale

Inscrie-te la newsletter-ul nostru

Si afla primul ofertele Fabulous Baskets.